Regstellings op die uitslae word deurlopend aangebring en die status van uitslae en punte wat gepubliseer word, het gevolglik vir 7 dae vanaf publikasie 'n status van "VOORLOPIG". Ten einde her-verwerkings tot die minimum te beperk, word alle deelnemers dus versoek om voor Maandag 11.00 die naweek se uitslae en punte te bestudeer en foute vir regstelling uit te wys.

ONTSTAAN EN AGTERGROND VAN DIE COMBINE

Die Pretoria Wedvlugduiwe Combine het in April 2006 tot stand gekom en is die oorkoepelende liggaam wat wedvlugte van die Pretoriase Wedvlugduiwe Unie en die Pretoria Wedvlugduiwe Federasie beheer. Die Combine het ontstaan nadat dalende ledetalle in beide die Unie en die Federasie die koste van deelname in so 'n mate beinvloed het, dat dit moeilik begin raak het vir die twee organisasies om elkeen sy eie volwaardige wedvlug program met sy eie vervoerstelsel aan te bied. Die gebruik van gesamentlike vervoer en loslatings het nie net die koste aspek aangespreek nie, maar het ook die bykomende voordeel van 'n groter kompetisie basis geskep.

VISIE EN MISSIE
Visie:

Om die behoud, bevordering, ontwikkeling en bemarking van die Duiwesport
professioneel te bestuur in lyn met Internationale Standaarde

Missie:

Om deur toepassing van professionele bestuurs beginsels in die duiwesport
die volgende te verseker:

• Belange van duiwe as die primere vertrekpunt te stel
• Op 'n strategiese vlak te verseker dat die sport tred hou met internationale verwikkelinge en standaarde
• Koste effektiewe inkorwings fasiliteite en vervoer fassiliteite in belang van lede daar te stel
• Regverdige en praktiese wedvlug programme op te stel en in belang van die lede daar te stel
• Dat gesonde en deursigtige finansiele bestuurs beginsels ten alle tye toegepas word.